لینک فایل(بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته)

بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته|31022529|kvj2031039|لینک فایل|کِی وی
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفتهرا مشاهده می نمایید .

بررسی کامل قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزش های گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران
دارای 90 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:
word و قابل ویرایش
تعداد صفحات
: 90 صفحه
آماده:
برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

شده در بورس تهران
چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1) مقدمه 4
2-1) تاریخچه مطالعاتی 4
3-1) بیان مسئله 6
4-1) چارچوب نظری تحقیق 7
5-1) فرضیه های تحقیق 8
6-1) اهداف تحقیق 8
7-1) حدود مطالعاتی 8
1-7-1) قلمرو زمانی 9
2-7-1) قلمرو مکانی 9
3-7-1) قلمرو موضوعی 9
8-1) واژگان کلیدی 9
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2) مقدمه 12
2-2) هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 12
3-2) استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ 13
4-2) خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي 15
5-2) دارايي‌ نامشهود 22
1-5-2) خصوصیات داراییهای نامشهود 23
2-5-2) داراییهای نامشهود قابل شناسایی: 24
3-5-2) داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی (سرقفلی) 26
6-2) ارزش بازار 27
1-6-2) مديريت مبتني بر ارزش 27
2-6-2) مديريت مبتني بر ارزش در عمل 30
3-6-2) سازمان چگونه ارزش خلق مي كند؟ 30
4-6-2) اندازه گيري ارزش خلق شده 32
7-2) پيشينه تحقيق 37
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 )مقدمه 41
2-3) جامعه آماری 41
3-3) نمونه آماری 41
4-3) روش تحقيق 42
5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات 42
6-3) اندازه گیری متغیرها 42
7-3) مدل تحلیلی تحقیق 44
8-3) روش تجزيه و تحليل اطلاعات 45
9-3 مراحل بررسی فرضیات آماری 46
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 49
2-4) توصیف داده هاي آماري 49
3-4) بررسي نرما‌ل بودن داده‌ها 53
4-4) تحلیل آماری فرضیات تحقیق 54
1-4-4) بررسی فرضیه فرعی اول 54
2-4-4) بررسی فرضیه فرعی دوم 57
5-4) بررسي اعتبار مدل 59
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه 62
2-5) نتایج فرضیات تحقیق 62
1-2-5) نتیجه فرضیه فرعی اول 62
2-2-5) نتیجه فرضیه فرعی دوم 62
3-2-5) نتیجه فرضیه اصلی 63
3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق 63
4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 64
5-5) محدودیتهاي تحقیق 64
6-5) موانع تحقیق 64
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 76
منابع لاتین: 77
چکیده لاتین 78

جدول 1-2 داراییهای نامشهود غیر قابل شناسایی 26
جدول 1-4 آمار توصیفی متغیر وابسته (ارقام به هزار ريال) 50
جدول 2-4 آمار توصیفی متغیرهاي مستقل 50
جدول 3-4 توزيع فراواني ارزش بازار شركت 51
جدول 4-4 توزيع فراواني رقم گزارش شده سرقفلي 52
جدول 5-4 توزيع فراواني رقم گزارش شده دارايي نامشهود 53
جدول6-4 بررسي نرما‌ل بودن 54
جدول7-4 نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه فرعی اول 55
جدول 8-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 56
جدول 9-4 نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه فرعی دوم 57
جدول10-4 بررسی نوع و شدت خط رگرسيون براي فرضيه فرعي دوم 58
جدول 1-5 خلاصه آزمون فرضیه های تحقیق 63

نمودار 1-2 ارزش افزوده واقعي 31
نمودار 2-2 روشهاي بكار گرفته شده در برنامه ريزي گستره عملكرد 32
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق(جان واتسون و همكاران) 44
نمودار 1-4 توزيع فراواني ارزش بازار شركت 51
نمودار 2-4 توزيع فراواني رقم گزارش شده سرقفلي 52
نمودار 3-4 توزيع فراواني رقم گزارش شده دارايي نامشهود 53
نمودار 4-4 نمودار پراكنش فرضيه فرعي اول 56
نمودار 5-4 نمودار پراكنش فرضيه فرعي دوم 59

چكيده:
از جمله مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات اشاره کرد. از جمله اقلام گزارش شده در صورتهاي مالي تحت عنوان كلي دارايي هاي ثابت كه اساساً داراي ماهيتي متفاوت از ساير دارايي ها و يا حتي ساير اقلام صورتهاي مالي مي باشد می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. در این تحقیق به بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده سرقفلی و دارایی های نامشهود در صورتهای مالی پرداخته ايم. اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی وجود رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجیده ايم و پس از طي فرآيند تحقيق و تاييد شدن فرضيات تحقيق مشخص شد كه بين ارزش گزارش شده دارايي نامشهود و سرقفلي به عنوان متغير مستقل و ارزش بازار به عنوان متغير وابسته در يك دوره 5 ساله بين سالهاي 1384 تا 1388 همبستگي مثبت معنادار وجود داشته است.
واژگان کلیدی: دارایی های نامشهود، دارايي‌ ، سرقفلی، قابلیت اعتماد، مربوط بودن

مقدمه:
استانداردهای حسابداری هدف اصلی از تهیه و ارائه صورتهای مالی را کمک به استفاده کنندگان در راستای تصمیم گیری هایشان میداند. همچنين اطلاعات حسابداری دارای ویژگی های کیفی خاصی است. از جمله مهمترین این ویژگی ها می توان به قابلیت اعتماد و مربوط بودن این اطلاعات اشاره کرد. یکی از مهمترین و بحث انگیز ترین اقلام حسابداری می توان سرقفلی و دارایی های نامشهود را نام برد. صرفنظر از تعریف سرقفلی و دارائیهای نامشهود آنچه در این تحقیق اهمیت داشته است، بررسی وجود قابلیت اعتماد و مربوط بودن ارزشهای گزارش شده این دو در صورتهای مالی می باشد.
اگر اقلام حسابداری دارای دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اطمینان باشند، باید در تصمیم گیری استفاده کنندگان از این اطلاعات مفید واقع شوند و بر ارزش بازار شرکت اثر بگذارند. برای بررسی قابلیت اعتماد و مربوط بودن سرقفلی و دارایی های نامشهود گزارش شده در صورتهای مالی ناگزیر باید تحت یک رابطه همبستگی این دو را با ارزش بازار شرکت سنجید.


مطالب دیگر:
📝تحقیق درباره سرطان سينه📝تحقیق درباره سرعت سنج خودرو چگونه کار میکند📝تحقیق درباره سس مايونز📝تحقیق درباره سل📝تحقیق درباره سلول های بنیادی چه هستند📝تحقیق درباره سند 📝تحقیق درباره مكانيك سنگ 📝تحقیق درباره سهام 📝تحقیق درباره سوره آل عمران📝تحقیق درباره سیاره و ستاره 📝پاورپوینت شهید محمد رضا تورجي زاده📝تحقیق درباره سير تاريخي پيدايش پوشاك 📝تحقیق درباره سيره رسول خدا (ص) ‏درباره طبيعت، كشاورزى و محيط زيست‏📝تحقیق درباره سيري در علل پيدايش حماسة عاشورا📝تحقیق درباره سيستم ريسندگي 📝تحقیق درباره سیستم سوخت رسانی انژکتوری و کاربراتی 📝تحقیق درباره شادکامی📝تحقیق درباره شرح سه قصيده از ديوان خاقاني📝تحقیق درباره شركت تعاوني📝تحقیق درباره شركت تويوتا📝تحقیق درباره شركت محصولات كاغذي لطيف 📝تحقیق درباره شریعتی وتاریخ اسلام 📝تحقیق درباره شمس العماره📝تحقیق درباره شن و ماسه📝تحقیق درباره شنا